Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku

Dyrektor mgr Leszek Marek Sobczak

Wicedyrektorzy: mgr Bożena Piskorska, mgr Bożena Elżbieta Gołaszewska

 

Podstawa utworzenia i działania 

Szkoła Podstawowa nr 7 w Ełku została założona na podstawie orzeczenia organizacyjnego z dnia 01.03.1988 r. wydanego przez Urząd Miasta w Ełku. Uchwałą nr VI/57/99 Rady Miasta Ełk z dnia 12.03.1999r. została przekształcona w sześcioletnią szkołę podstawową. Rada Miasta uchwałą nr XXXI/298/08 z dnia 23 grudnia 2008 roku zmieniła  szkoły na Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku, a z dniem 1 września 2017 Uchwałą nr XXXIII.339.19 Rady Miasta Ełku z dnia 27 czerwca 2017 w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku została ośmioletnią Szkoła Podstawową nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku. 

Podstawowym dokumentem regulującym funkcjonowanie szkoły jest Statut Szkoły.
W szkole funkcjonują następujące organy szkoły:
- Rada Pedagogiczna,
- Rada Rodziców,
 - Rada Szkoły,
- Samorząd Uczniowski.
Ich kompetencje i zasady działania określają:
 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w szkole opracowano szereg procedur:
  
Przewodniczącym Rady Rodziców i Rady Szkoły jest p. Iwona Kulbacka. Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego jest Angelika Kondracka VIIA.
Dobre przygotowanie uczniów w kolejnych etapach edukacyjnych umożliwia Ramowy plan nauczania i przyjęte Programy nauczania. Działalność wychowawczą Szkoły porządkuje Szkolny Program Wychowawczo–Profilaktyczny. Składanie i rozpatrywanie skarg i wniosków regulują Procedury rozpatrywania skarg i wniosków.
 
Uczniowie i oddziały 
 
 Klasa
 Ilość oddz.
 Liczba uczniów

 Klasa I

 3

64

 Klasa II

 3

62

 Klasa III

 3

59

 Klasa IV

 3

61

 Klasa V

 3

71

 Klasa VI

 4

82

 Klasa VII

 4

72

 Klasa VIII

 3

59

 Łącznie

26

 530

 

Pracownicy

Ilość pracowników dydaktycznych
 75
Ilość pracowników  administracji
 4
Ilość pracowników  obsługi 
 18

 Sekretarz szkoły Patrycja Jakubas

 Główny księgowy Kinga Krukowska

 Kierownik gospodarczy Grażyna Sadowska

 Referent  Barbara Lelmacher

 Intendent Marta Kuźnicz-Styk

 

Dyżury dyrekcji - od 745 do 1520

Dyrektor: Leszek Marek Sobczak - piątek

Wicedyrektor: Bożena Piskorska - wtorek, czwartek

Wicedyrektor: Bożena Elżbieta Gołaszewska -  poniedziałek, środa

 

Sekretariat szkoły czynny jest od 730 do 1530.

Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku

ul. Kilińskiego 48

19-300 Ełk

tel.: 87 7326090

e-mail: sp7@elk.edu.pl

Zamówienia publiczne
Więcej »